Zásady ochrany
osobních údajů

Úvod

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Mujrevizak.cz s.r.o., IČO: 08881863, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

Kontaktní údaje správce: Mujrevizak.cz s.r.o.

Adresa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Email: info@mujrevizak.cz

Telefon: +420 775 625 348

Služby poskytované společností Mujrevizak.cz s.r.o., IČO: 08881863, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, nesou s sebou jako svou nutnou součást i práci s Vašimi osobními údaji. Jelikož chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V Zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

Společnost Mujrevizak.cz s.r.o., bude zpracovávat Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 26 GDPR v souvislosti s provozem webových stránek www.mujrevizak.cz, tak i v souvislosti s poskytováním služeb společnosti. Společnost Mujrevizak.cz s.r.o. zpracovává osobní údaje z Vaší strany poskytnuty nebo osobní údaje, které získala na základě plnění Vaší objednávky.

Informace, které o Vás shromažďujeme

Vaše osobní údaje získává společnost Mujrevizak.cz s.r.o. především přímo od Vás. Na počátku poskytování kterékoliv ze služeb nám vyplníte formulář, který je nezbytný pro poskytnutí patřičné služby. Vyplňují se kontaktní údaje v rozsahu název společnosti, jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili.

Vyplněním e-mailové adresy v příslušném formuláři. Budeme Vám tak moci zasílat informace jak o novinkách, tak i o aktuálních službách či školeních.

Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout.

Společnost Mujrevizak.cz s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění uvedeného účelu. Společnost Mujrevizak.cz s.r.o. zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Společnost Mujrevizak.cz s.r.o. přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Osobní údaje, které shromažďujeme, pocházejí z formulářů, které naše společnost poskytuje. Tyto údaje jsou přenášeny pomocí frameworku PHPMailer. PHPMailer využívá TLS šifrování, XOAUTH2 a SMTP připojení pro zajištění bezpečného přenosu dat. Naším standardem je, že server zaznamenává veškeré požadavky na přenos dat.

Pro další zabezpečení jsou tyto data dále odesílána na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz, která je hostována na šifrovaném serveru poskytovaném společností Forpsi. Pro přístup k tomuto e-mailovému účtu je nastaveno dvojúrovňové ověření (MFA - Multi-Factor Authentication). Kromě toho jsou data ukládána do tabulky Google Sheets, která je uložena na platformě Google Disku. Všechna data jsou bezpečně uložena v cloudu poskytovaném společností Google, která splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany osobních údajů.. Společnost Mujrevizak.cz s.r.o. prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní informace, které nám poskytujete využíváme především k zajištění Vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – od potvrzení objednané služby, potvrzení zaplacení ceny, po řešení nenadálých událostí. Vaše osobní údaje zpracováváme také k zasílání obchodních sdělení. Přesný popis zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete níže.

Služby/Školení

V případě, že máte zájem o námi poskytované služby či školení, uložíme si Vámi poskytnuté osobní údaje a zároveň Vás požádáme o jejich doplnění o údaje fakturační. Jelikož se jedná o placenou službu, využijeme Vaše osobní údaje především k vystavení daňového dokladu. Ten musíme kvůli právní povinnosti archivace udržovat v našem účetnictví po dobu 10 let.

V případě školení Vás zdvořile požádáme o vyplnění registračního archu, na kterém bude Vaše jméno a podpis spolu s datem podpisu. Tento arch potřebujeme ukládat zejména pro případ, že by došlo k jakémukoliv právnímu sporu ohledně semináře samotného, nebo pro případ, že byste od nás v následujících letech potřebovali potvrdit Vaši účast na semináři, popřípadě byste se např. chtěli účastnit školení navazujícího. Je tak v našem i Vašem oprávněném zájmu, abychom udržovali všechny Vaše osobní údaje získané v souvislosti s organizací školení po dobu 5 let.

Jelikož nám záleží na Vašem názoru, a protože se chceme neustále zlepšovat, můžeme vás požádat o vyplnění formuláře se zpětnou vazbou. Ten je anonymní, žádné osobní údaje tak neobsahuje. Pokud nám však vyplněním jména a podpisem dáte souhlas, využijeme Vašich referencí v naší webové stránce.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, můžeme Vás jejich prostřednictvím informovat o našich budoucích akcích, službách či o nově otevřených školeních, aby Vám nic z Vašeho oboru již nikdy neuteklo. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, s jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte. Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od udělení souhlasu. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši žádost vyřizovat. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz upozornit. Po ověření Vaší totožnosti a bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě vyplnit celé ještě jednou.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz. Po ověření Vaší totožnosti začneme Vaši námitku vyřizovat. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

V každém z těchto případů budeme vyžadovat nejprve ověření Vaší totožnosti.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
 3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz a po ověření Vaší totožnosti takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, ověříme Vaši totožnost a v zákonem stanovené lhůtě Vám je zašleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mujrevizak.cz

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.